نادرشیمی

منیزیم

سولفات منیزیم

سولفات منیزیم از آزمایشگاه تا صنعت

نام محصول: سولفات منیزیوم

نام انگلیسی: Magnesium Sulfate

فرمول شیمیایی: MgSO4

اثرات مفید سولفات منیزیوم در کاهش درد در مطالعات کلینیکی مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.

سولفات منیزیم از آزمایشگاه تا صنعت بیشتر بخوانید »