اسید استئاریک

اسید استئاریک پایه و اساس تولید استئارات در صنایع

اسید استئاریک (Stearic acid) با نام سیستماتیک n-Octadecanoic acid (n نشان دهنده ساختمان غیرمنشعب اسید است.) یکی از اسیدهای چرب طبیعی می‌باشد.

اسید استئاریک پایه و اساس تولید استئارات در صنایع بیشتر بخوانید »