سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم با خاصیت خنثی سازی شار الکتریکی

سولفات آلومینیوم یک ترکیب شیمیایی تحت عنوان منعقد کننده، کاملا محلول در آب  است و در الکل ها به مقدار کمی حل می شود و در واقع به گونه ای نامحلول در الکل است.

سولفات آلومینیوم با خاصیت خنثی سازی شار الکتریکی بیشتر بخوانید »