نادرشیمی

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش از صنعت کشور در بازارهای جهانی است. این نمایشگاه امروز بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک در منطقه خاورمیانه به شمار می رود و در بین نمایشگاه های معتبر صنعت پلاستیک جهان طبقه بندی می شود. این نمایشگاه 15 دوره موفق را پشت سر گذشته است.

پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (14)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (14)
حضور کارآفرینان از نقاط مختلف ایران در غرفه نادرشیمیحضور کارآفرینان از نقاط مختلف ایران در غرفه نادرشیمی
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (6)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (6)
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (1)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (1)
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (2)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (2)
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (3)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (3)
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (12)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (12)
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (3)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (3)
پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (4)پانزدهمین-نمایشگاه-بین المللی-ایران-پلاست (4)

رویداد تخصصی و بین المللی قم شوز در سال 1401 در استان قم برگزار شد. در این نمایشگاه تولید کنندگان مطرح صنعت کفش و صنایع وابسته حضور به هم رساندند. این رویداد بزرگترین رویداد بین المللی صنعت کفش و صندل در ایران میباشد.

ostandarostandar
petropetro
نمایشگاه کفش قمنمایشگاه کفش قم
sardarsardar
daneshdanesh